Kung Szwu Sklep
Wrocław-Warszawa
Polska
Fashion, Streetwear

Regulamin

 1. Sprzedawcą w sklepie internetowym kungszwu.pl, zwanym w dalszej części Regulaminu Sklepem jest 2P Studio Paulina Zawadzka, z siedzibą w Piasecznie, ul. Narcyzów 43/1, NIP 521-326-58-31. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawartą między Sprzedawcą a Klientem.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów). Realizacja zamówień Klientów następuje w dni robocze zwyczajowo w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania ma koncie bankowym Sklepu pełnej zapłaty za zamówienie.
 3. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności:
  1. wybĂłr oraz wprowadzenie Produktu/Ăłw do koszyka;
  2. zalogowanie się na uprzednio zarejestrowane konto Klienta lub dokonanie rejestracji albo podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia (zakupy bez rejestracji)
  3. potwierdzenie (poprzez wybranie znacznika w polu typu checkbox) zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Do momentu otrzymania przez Sklep zapłaty realizacja zamówienia jest wstrzymana. W przypadku, gdy w ciągu 7dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
 5. Klient zobowiązuje się do podawania podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia. Sklep zastrzega również prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy Klient zalega wobec sklepu z płatnościami, wynikającymi z realizacji poprzednich zamówień.
 7. Płatności za zamówione produkty należy dokonać przelewem na konto Sprzedawcy. Informacje odnośnie płatności opisane są na stronie Kontakt.
 8. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po zaksięgowaniu przedpłaty na koncie Sprzedawcy.
 9. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
 10. Na czas po jakim zamówione produkty trafiają do Klienta składa się czas skompletowania i zapakowania produktów oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. W dniu wysyłki zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie w wiadomości e-mail.
 11. Sklep oferuje produkty używane i fabrycznie nowe. Produkty w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się informacje o właściwościach produktu, jego cenie, rozmiarze, materiale z którego jest wykonany oraz stanu (nowy lub używany). W przypadku produktów używanych dokładnie opisany jest ich stan (celujący, bardzo dobry, bardzo dobry minus, dobry).
 12. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 13. Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów i dołączane do przesyłki z zamówionym przez Klienta towarem. Nie wystawiamy faktur VAT.
 14. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem zamowienia@kungszwu.pl do czasu przekazania zamówienia przez Sklep w stan pakowania.
 15. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem Poczty Polskiej . Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Klienta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 16. Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 17. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania przez Klienta, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Wraz z odsyłanym towarem Klient jest zobowiązany zwrócić dowód zakupu (paragon). Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 18. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu kungszwu.pl, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Klient o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie Kungszwu.pl, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.
 19. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny bądź mailowy pod adresem sklep@kungszwu.pl
 20. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.
 21. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep pokrywa Sklep w limicie kwoty podanej poniżej. Koszty wysyłki do Sklepu pokrywa Klient. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Klientowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 12zł (słownie: dwanaście złotych). Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
 22. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Klienta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Klienta konto bankowe w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.
 23. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.